ZSS 2

Organizacja szkoły.

Baza

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej zlokalizowana jest w Łodzi przy ulicy Karolewskiej nr 30/34. Jest to placówka przeznaczona przede wszystkim dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim. Szkoła skupia dzieci z całej dzielnicy Polesie (jednej z pięciu dzielnic miasta) i jest jedną z największych tego typu szkół w Łodzi. Uczy się tu ponad 250 dzieci skierowanych do szkoły przez poradnie psychologiczne - pedagogiczne. Budynek w którym aktualnie mieści się szkoła został oddany do użytku w 1978 roku i pierwotnie miała tu być szkoła podstawowa masowa. Stąd wiele pomieszczeń jest nieprzystosowanych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Izb lekcyjnych /klaso-pracowni/ jest 14, co przy 21 oddziałach daje wskaĽnik zmianowości 1.5. Powierzchnia sal lekcyjnych wynosi 600 m2. W szkole są 4 pracownie techniczne, 3 sale gimnastyczne (w tym 2 do gimnastyki korekcyjnej) i trzy boiska szkolne o powierzchni 1600 m2 oraz przyrodnicza działka szkolna o pow. 200m2. Infrastrukturę i wyposażenie szkoły ocenić można jako dobre. W porównaniu do innych szkół specjalnych istniejących w Łodzi nasza baza odznacza się dobrymi warunkami do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Ustawiczny brak środków na remonty i konserwację bieżącą powoduje jednak stałe pogarszanie bazy szkoły.

Uczniowie

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 uczęszczają dzieci dotknięte upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z dziecięcym porażeniem mózgowym, a obecnie także głęboko upośledzone. Prowadzimy również nauczanie indywidualne dla dzieci pozostających w domach rodzinnych. Aktualnie zapisanych jest ponad 250 uczniów. W tym w szkole dla lekko upośledzonych uczy się 170, w oddziałach szkoły życia 50 uczniów, a w dwóch oddziałach przeznaczonych dla dzieci z porażeniem mózgowym i w oddziałach przedszkolnych 30 uczniów. Uczniowie uczęszczający do szkoły wykazują znaczne opóĽnienia i dysharmonie rozwoju, które mają Ľródło w następujących czynnikach: odziedziczone i wrodzone zadatki organiczne, aktywność własna, środowisko, nauczanie i wychowanie. Tak jak czynniki rozwojowe nie działają w izolacji, tak i przyczyny zaburzeń warunkują się wzajemnie. Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju oraz przysposobienie do pracy zgodnie z ich możliwościami. Aby to osiągnąć posługujemy się w swojej pracy specyficznymi formami i metodami, które wymagają odpowiednich środków dydaktycznych i rehabilitacyjnych. Większość naszych podopiecznych (ponad 70 procent) wywodzi się z rodzin biednych, środowisk patologicznych, w coraz większej liczbie z rodzin bezrobotnych. Mamy problemy z wyegzekwowaniem od rodziców podstawowych przyborów szkolnych. Dodatkowa pomoc czy składki pieniężne od nich nie mogą być w takiej sytuacji brane pod uwagę. Na szkołę przypadł więc dodatkowy obowiązek organizowania pomocy dzieciom znajdującym się w najtrudniejszych sytuacjach materialnych i życiowych. Organizujemy dla nich bezpłatne dożywianie (około 100 bezpłatnych obiadów dziennie), szklankę mleka, wypoczynek - zimowiska, kolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne. Szkoła utrzymuje stały kontakt z ponad 15 instytucjami, które wspomagają i wspierają ją. Są to miedzy innymi Sąd Rodzinny, Policja, kuratorzy sądowi, PCK, TPD. Dużą rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym odgrywają różnorodne zajęcia organizowane dla naszych podopiecznych. Prowadzimy jako jedyna szkoła specjalna, zajęcia na basenie i teatroterapię. W szkole istnieje od dwudziestu lat zespół wokalno-taneczny “Kleks”, który z dużym powodzeniem startuje w różnorodnych festiwalach, zarówno na terenie łodzi, jak również w kraju. Świetlica szkolna prowadzi teatrzyk “Bajkowe ludki”, który również notuje liczne sukcesy. W tym roku udało nam się otworzyć świetlicę terapeutyczną przeznaczoną dla uczniów potrzebujących specjalistycznej pomocy. Jesteśmy jako szkoła inicjatorem i organizatorem wielu imprez dla innych szkół specjalnych z terenu Łodzi i imprez o charakterze ogólnopolskim. Co roku organizujemy Halowe Mistrzostwa Łodzi w piłkę nożną i koszykówkę. Organizowaliśmy Mistrzostwa Łodzi w pływaniu (w roku 1995) oraz I i II Mistrzostwa Polski w Pływaniu (1995 i 1996). Współpracujemy z Ambasadą brytyjską przy organizacji “Dni brytyjskich w Polsce” i " Dni brytyjskich w Łodzi " (międzyszkolne konkursy: plastyczny i krajoznawczy na temat Wielkiej brytanii). Jesteśmy też współorganizatorem I i II Międzynarodowego Mityngu Pływackiego - spotkań integracyjnych uczniów z miast partnerskich dla Łodzi, w których startowały ekipy z brazylii, Czech, Japonii ,Portugalii, Słowacji i Węgier. Inicjujemy i sami bierzemy udział w licznych konkursach plastycznych, także międzynarodowych.

Nauczyciele

Aktualnie w placówce zatrudnionych jest 54 nauczycieli. Prawie wszyscy z nich legitymują się pełnymi kwalifikacjami do pracy w szkole specjalnej tego typu. Wielu nauczycieli dodatkowo jeszcze doskonali swój warsztat pracy na różnego rodzaju studiach podyplomowych. W szkole pracuje 3 logopedów, 3 reedukatorów i 2 nauczycieli gimnastyki korekcyjnej. Średni staż pedagogiczny wynosi 15 lat. Wśród nauczycieli jest 45 kobiet, co stanowi około 83 % i 9 mężczyzn, co daje 17 % ogółu zatrudnionych. Taka struktura płci nie jest korzystna, ale na tle innych szkół specjalnych udział mężczyzn w naszej radzie pedagogicznej jest już widoczny. W świetle tych liczb kadra pedagogiczna przedstawia się bardzo pozytywnie. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów o odpowiednio wysokim przygotowaniu i stażu pracy, co gwarantuje wysoki poziom usług pedagogicznych świadczonych przez szkolę na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele bardzo chętnie podejmują różnorakie inicjatywy i akcje. To oni sami są inicjatorami nowych form i metod pracy. Taka aktywność grona pedagogicznego jest wynikiem pozostawienia nauczycielom dużej autonomii, co również dodatnio wpływa na atmosferę w szkole. Staramy się aby w radzie pedagogicznej panowały partnerskie stosunki a kontakty budowane były na dialogu. Dzięki temu bardzo rzadko dochodzi do sytuacji konfliktowych. Dowodem na dobrą integrację grona pedagogicznego są liczne imprezy, które organizujemy sami dla siebie. Tylko nieliczni przedstawiciele rady pedagogicznej nie biorą w nich udziału.

Pracownicy administracji i obsługi.

Zatrudniamy 4 pracowników administracji i 15 pracowników obsługi. Jest to wystarczająca liczba, aby szkoła dobrze funkcjonowała a szkole panował ład i porządek.

KLEKS"- to zespół wokalno-taneczny działający przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 90 w Łodzi. Jego twórczynią była dh. phm Aleksandra brzozowska, która prowadziła zespół...

Zobacz więcej "Kleks"

Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888r. we wsi Wołuczy. Ukończyła prywatną szkołę żeńską Pauliny Helwek w Warszawie. Studiowała nauki przyrodnicze ...

Zobacz więcej Patron


seo blogKatalog SEO